Οικογενειακή παρέμβαση

›› δυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού
›› διαφωνίες στον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών (όρια, τρίγωνα)
›› κατευθύνσεις σε ιδιαίτερες συμπεριφορές των παιδιών (αντίδραση, επιθετικότητα, ζήλια)
›› διαταραχές στην οικογενειακή ισορροπία και έκτακτα συμβάντα
    (διαζύγιο, ασθένεια, θάνατος, οικονομικές αλλαγές)
›› απαντήσεις στη σχέση σχολείου - οικογένειας
›› στήριξη γονεϊκού ρόλου
›› ομάδες γονέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής