Ειδική μάθηση

Ειδική αγωγή
›› εκπαίδευση και καλλιέργεια σε γνωστικές λειτουργίες
›› δυσκολίες μνήμης για τις ανάγκες πλαισίων ώστε να μπορεί το παιδί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης
›› βελτίωση της οργάνωσης και της συγκέντρωσης προσοχής για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων
›› ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη κοινωνική ένταξη (αυτόνομη διαβίωση, κυκλοφοριακή αγωγή, επαγγελματικός προσανατολισμός)
›› προετοιμασία παιδιών προσχολικής ηλικίας για την είσοδό τους στο σχολείο


Ειδική μάθηση
›› δυσλεξία
›› μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη άλλων δυσκολιών
›› χαμηλή σχολική επίδοση λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων
›› καθυστέρηση στην ανάπτυξη των απαιραίτητων δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία
›› διγλωσσία, ανεπαρκές εκπαιδευτικό πρότυπο
›› δυσκολίες καθημερινής ύλης και ενισχυτική διδασκαλία


(Βογιατζή Μαρία, Ψυχολόγος – Ειδικός Παιδαγωγός)


"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής