Πολιτική Απορρήτου


Στις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, καταχώρηση, αποθήκευση, διαβίβαση, κ.ά.) των προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται - σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων και οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και συνάμα δημιουργεί καινούργια.

Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών είναι Επιστημονικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής  και Ψυχοθεραπείας, εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μητρομάρα αρ.2, ΤΚ 13673 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σωτηρία Κεχρή. Λειτουργεί από το έτος 2004 ως επιστημονικό κέντρο το οποίο προσφέρει, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, ολοκληρωμένες υπηρεσίες – θεραπευτικά τμήματα προσαρμοσμένες/α στις ανάγκες του κάθε παιδιού, εφήβου, ομάδας και οικογένειας σε συνεργασία με λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους και επιστημονικούς συνεργάτες σε συνδυασμό με βραβευμένα και πρωτοποριακά προγράμματα.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ως άνω Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, Τ.Κ., Δήμος ή Δημοτικό διαμέρισμα, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα (οικογενειακή κατάσταση, ιατρικό ιστορικό, πιστοποιητικό υγείας, αναπτυξιακό ιστορικό, δείκτης νοημοσύνης, αποτελέσματα ψυχομετρικών εργαλείων ) και βιομετρικά στοιχεία.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά και ξεκάθαρα για την επεξεργασία αυτών από το Κέντρο μας.


Ι.- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «Λόγος και Γραφή» είναι επιστημονικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Ειδικής Αγωγής, Συμβουλευτικής  και Ψυχοθεραπείας, εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μητρομάρα αρ.2, ΤΚ 13673 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σωτηρία Κεχρή, η οποία αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙΙ.- ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η  ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων:

Των γονέων/κηδεμόνων, των παιδιών, των υποψηφίων και ήδη απασχολούμενων εργαζομένων (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, επιστημονικοί συνεργάτες και διοικητικό προσωπικό) που απασχολούνται στην επιχείρησή μας με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, κάθε θεραπευτή και τρίτο εξωτερικό συνεργάτη όπως Λογιστικό γραφείο, Νομικό σύμβουλο, Οικονομικό σύμβουλο και I.T..

ΙΙΙ.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Α: Στοιχεία των γονέων /κηδεμόνων και των παιδιών:

ΑΠΛΑ: Όνομα και επώνυμο παιδιού, τάξη, σπουδές, σχολείο, προηγούμενος και προ-προηγούμενος βαθμός τάξης, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, Τ.Κ., τηλ. επικοινωνίας (οικίας & κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γονέα/κηδεμόνα, ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου γονέα/κηδεμόνα, κάρτα ανεργίας, φορολογικά στοιχεία (φορολογική δήλωση), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αριθμός τέκνων (φύλο και τάξη φοίτησης), ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Εθνοτική καταγωγή, οικογενειακή κατάσταση, θρήσκευμα, στοιχεία υγείας παιδιού, μαθησιακές δυσκολίες /ιδιαιτερότητες / νοητικό προφίλ/ αποτελέσματα ψυχομετρικών εργαλείων.

Β: Στοιχεία των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων:

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού - ΙΒΑΝ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλοι σπουδών – εκπαίδευση - γνώσεις.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ιατρικά στοιχεία, εθνοτική καταγωγή.

Γ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών (Νομικό σύμβουλο, Γιατρό εργασίας):

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, (σταθερό, κινητό), Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου τις, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση, τίτλοι σπουδών – εκπαίδευση, γνώσεις, ιατρικός φάκελος, όταν απαιτείται από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.

Δ: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία (Λογιστή & Οικονομικό σύμβουλο, Σύμβουλο οργάνωσης χρόνου, διαφημιστή, εταιρεία μηχανογράφησης και τεχνικό ασφαλείας):

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση επαγγελματική, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού - ΙΒΑΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε: Φωτογραφίες / Βίντεο

ΙV.- ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Α: Στοιχεία των γονέων /κηδεμόνων και παιδιών:
1.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή παιδιού στο «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών,
2.    Εγγραφή παιδιού από τον ενδιαφερόμενο γονέα/κηδεμόνα,
3.    Δήλωση και διασφάλιση συμμετοχής στην διαδικασία χορήγησης κατ’ επιλογήν οικονομικών ελαφρύνσεων σε ετήσια δίδακτρα,
4.    Οργάνωση ετήσιων εγγραφών στο «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών,
5.    Διακοπή θεραπείας παιδιού,
6.    Οργάνωση και εκπλήρωση του επιστημονικού μας προγράμματος και δραστηριοτήτων/δράσεων,
7.    Δημιουργία και τήρηση Καρτέλας παιδιού,
8.    Δημιουργία και οργάνωση ετήσιου θεραπευτικού προγράμματος παιδιού και των εξειδικευμένων, προαιρετικών και υποχρεωτικών, δραστηριοτήτων/δράσεων (πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Ο.Χ.),
9.    Συμμετοχή παιδιού στα επιστημονικά προγράμματα και στις εξειδικευμένες, προαιρετικές και υποχρεωτικές, δραστηριότητες/δράσεις του «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών,
10. Δημιουργία ομάδων για το επιστημονικό πρόγραμμα και τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και δράσεις,
11. Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης (π.χ. βεβαίωση παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος οργάνωσης χρόνου και διαχείρισης δεξιοτήτων, καταστάσεις προφορικής και γραπτής αξιολόγησης παιδιού),
12. Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για το επιστημονικό πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τις δράσεις του «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών,
13. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
14. Επικοινωνία με γονέα /κηδεμόνα όποτε κρίνεται απαραίτητο,
15. Η οικονομική διαχείριση της εγγραφής και συμμετοχής του παιδιού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις εξειδικευμένες δραστηριότητες και δράσεις του «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών,
16. Θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
17. Χρήση σε newsletters και εταιρικά έντυπα,
18. Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site και
19. Αποστολή newsletters και διαφόρων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων.

ΒΥποψήφιοι και ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι:
1.    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό) για πρόσληψή του ως εργαζομένου στη ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την αξιολόγηση των προσόντων του,
2.    Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης εργασίας μεταξύ της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  και του εργαζομένου,
3.    Κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, αρχείο βιογραφικών προσωπικού και επικαιροποίηση κατάρτισης,
4.    Ασφάλιση Εργαζομένου και συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
5.    Χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αποζημίωση,
6.    Χορήγηση αδείας,
7.    Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση,
8.    Λύση σύμβασης εργασίας,
9.    Ο απαραίτητος έλεγχος υγείας του εργαζομένου,
10. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο,
11. Η διαχείριση μισθοδοσίας,
12. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
13. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
14. Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, YouTube, website,
15. Αποστολή Newsletters και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων και
16. Εκδόσεις εντύπων.

Γ: Στοιχεία των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών:
1.    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η αξιολόγηση των προσόντων του,
2.    Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών,
3.    Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
4.    Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών - αποδείξεων, κ.λπ.),
5.    Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο,
6.    Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
7.    Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
8.    Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση,
9.    Αποστολή Newsletters και διαφόρων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων,
10. Αναρτήσεις σε social media, Facebook, Instagram, YouTube, website και
11. Εκδόσεις εντύπων.


Δ: Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία:
1.    Η καταχώρηση των στοιχείων με την ιδιότητα του (εξωτερικό λογιστικό γραφείο, κ.λπ.) για λογαριασμό της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών,
2.    Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας/ παροχής υπηρεσιών και λύση αυτής,
3.    Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου,
4.    Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών - αποδείξεων, κ.λπ.),
5.    Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο,
6.    Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
7.    Η συμμόρφωση στη νομοθεσία.

Ε: Φωτογραφίες / Βίντεο:
Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο παιδιών/εργαζομένων/τρίτων συνεργατών στις εν γένει δραστηριότητες και στα επιστημονικά μας προγράμματα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του «Λόγος και Γραφή» Αχαρνών (www.logoskaigrafi.gr). , καθώς και στην ομάδα του facebook «Λόγος & Γραφή, Αχαρνές»). Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε ενημερωτικά /έντυπα που το «Λόγος και Γραφή» εκδίδει και διανέμει στους γονείς, στα παιδιά καθώς και σε τρίτους. Τα βίντεο, οι φωτογραφίες και υλικό των παιδιών είναι πιθανό για επιστημονικούς λόγους να παρουσιάζονται σε επιστημονικά συνέδρια, χωρίς το ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του παιδιού.  Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, web site κλπ του «Λόγος και Γραφή», των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους.

ΣΤ: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:
1.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
2.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
3.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως στις φορολογικές μας υποχρεώσεις,
4.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων (γονέα/κηδεμόνα, παιδιού, υποψηφίου εργαζομένου, συνεργάτη, προμηθευτή, εργαζομένου, συνεργάτη, προμηθευτή, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.),
5.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από την ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
6.    Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

V.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Η ιστοσελίδα μας http://www.logoskaigrafi.gr έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της.
Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.
Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
- Βασικά Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διασφαλίσουμε τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό ιστότοπο. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάνε οι χρήστες. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.
- Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.
- Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
- Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να λαμβάνετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεστε. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.
- Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.
Η ιστοσελίδα μας http://www.logoskaigrafi.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, κ.τλ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

IP Addresses

H Εταιρεία μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας http://www.logoskaigrafi.gr ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών (π.χ. αναζήτηση συνεργατών μας κοντά στην τοποθεσία σας). Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

VI.- ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.    Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
2.    Η συμμόρφωση της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις,
3.    Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας / συνεργασίας μεταξύ της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και του εργαζομένου, τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία,
4.    Η υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων,
5.    Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
6.    Η εκπλήρωση καθήκοντος από τη ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
7.    Η συμμόρφωση στο ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

VII.- ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.    Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
2.    Τα Βιογραφικά σημειώματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας ή πρόσληψης διαγράφονται/καταστρέφονται σε έξι (6) μήνες.
3.    Τα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για δύο (2) έτη.
4.    Τα προσωπικά δεδομένα παιδιού για τη δημιουργία και οργάνωση επιστημονικού προγράμματος και των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων/δράσεων αποθηκεύονται για ένα (1) μετά το πέρας της φοίτησης του παιδιού. (5 χρόνια;;;)
5.    Τα Βιομετρικά στοιχεία από καταγραφή κάμερας ασφαλείας διαγράφονται/καταστρέφονται σε δεκαπέντε (15 ) ημέρες.
6.    Οι Φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται για ένα (1) έτος 5 έτη;;;;.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VIΙI.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι οι παρακάτω:
Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται σε Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας, Δημόσιες υπηρεσίες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Εφορία, Γιατρό Εργασίας, εξωτερικούς συνεργάτες (δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο, εταιρεία μηχανογράφησης, Εταιρεία Μάρκετινγκ, σύμβουλο οργάνωσης χρόνου και οικονομικό σύμβουλο), Web, Social Μedia (Public profiles), ευρύτερη κοινωνία εφόσον υπάρχει η απαραίτητη συγκατάθεση ή σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από τον νόμο.
Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

IX.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.
Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Χ.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιχείρησής μας μέσω email http://www.logoskaigrafi.gr ή εγγράφως στην έδρα της ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΧΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.    Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.
2.    Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
3.    Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
4.    Για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία.
5.    Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
6.    Για τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
7.    Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ειδικότερα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:
·         Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email:  complaints@dpa.gr.
·         Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως «Πολίτης» και να επιλέξτε την επιλογή «Υποβολή καταγγελίας».
Αφήστε όλα τα πεδία κενά, και απλά επισυνάψτε το έντυπο καταγγελίας.

·         Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
·         Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).
Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.
·         Με φαξ στο +30 210 6475628.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και τη συμμόρφωσή της με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

ΧI.- ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία μας μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα γονέων/κηδεμόνων, μαθητών/-τριών, υποψηφίων και ήδη εργαζομένων, συνεργατών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα - εκτελούντες την επεξεργασία, (κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών). Ειδικότερα:
1.    Εξωτερικό Λογιστή & Οικονομικό σύμβουλο για διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων, μισθοδοσίας των εργαζομένων και έκδοσης ισολογισμών/απολογισμών της εταιρείας.
2.    Εξωτερικό σύμβουλο οργάνωσης χρόνου για την διεκπεραίωση αντίστοιχων επιστημονικών σεμιναρίων στα παιδιά.
3.    Εξωτερική εταιρεία διαφήμισης/μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση της εταιρείας.
4.    Εξωτερικό γραφείο μηχανογράφησης για τη μηχανοργάνωση της εταιρίας.
5.    Εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.

ΧΙI.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.